بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

لوگو کمیته تای چی چوآن فدراسیون ووشو

بخش میانی

محتوی نوشتاری

فروردین ۹۹ با آموزش تایچی از شبکه ورزش

 

 

 

با همکاری کمیته تایچی چوان فدراسیون ووشو و معاونت ورزش همگانی وزارت ورزش و

جوانان فروردین  ۹۹ همراه با شبکه ورزش سیما


آموزش تایچی چوان و چی کونگ
در ویژه برنامه
“ورزش تعطیل نیست”

بالا