بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

برگزاری سومین دوره از سلسله کارگاه هاى آموزشی چی کنگ طبی

سومین دوره از سلسله کارگاه هاى آموزشی چی کنگ طبی کبد و ریه امروز در تهران با شرکت بیش از ۴٠ هنرجو و با حضور نایب رییس کمیته تاى چى چوان خانم نورى زیر نظر استاد رضایى برگزار گردید.

بالا